1. märts 2009

Täna, kaks aastat tagasi

1.märtsil 2007 seadustati Eestis eesti viipekeel ja viibeldud eesti keel.

Keeleseaduses on järgmised lõigud:

§ 1. Eesti keele staatus(3) Eesti viipekeel on iseseisev keel ning viibeldud eesti keel on eesti keele esinemiskuju.(4) Riik soodustab eesti keele, eesti viipekeele ja viibeldud eesti keele kasutamist ning arengut.

§ 2. Võõrkeel(1) Iga muu keel peale eesti keele ja eesti viipekeele on käesoleva seaduse mõttes võõrkeel.

§ 4. Eesti keele kasutamise õigus (1) Igaühel on õigus eestikeelsele asjaajamisele ja suhtlemisele riigiasutustes, kohalikes omavalitsustes, notari, kohtutäituri ja vandetõlgi büroos, kultuuriomavalitsustes ning asutustes, äriühingutes, mittetulundusühingutes ja sihtasutustes.
(11) Kurdi või vaegkuulja eesti viipekeelse ja viibeldud eestikeelse suhtlemise õigus tagatakse tõlketeenuse võimaldamisega õigusaktide sätestatud korras.

§ 21. Seaduse reguleerimisala(1) Käesoleva seadusega reguleeritakse eesti keele oskuse nõudeid ning eesti keele, eesti viipekeele, viibeldud eesti keele ja võõrkeelte kasutamist, samuti käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamist ja vastutust keeleseaduse nõuete rikkumise eest.

Tallinna linn võimaldab aastas AINULT 16 tundi tõlketeenust. Kas seda on vähe või palju?

Hoiame oma ilusat eesti viipekeelt!

Hoiame ilusat eesti keelt!